Tiedote perhehoitajille 3.4.2020

Tiedote Perhehoitoyksikkö Kanervan alueen kuntien perhehoitajille 3.4.2020

Hyvät perhehoitajamme,

Maan hallitus pidensi koronavirus-pandemian vuoksi poikkeusoloja ja siihen liittyviä rajoituksia kestämään 13.5.2020 asti. Tästä johtuen rajoitamme edelleen tukiperhe- ja lomitustoimintaamme siten, että lapset eivät käy tukiperheissään eikä perhehoitajien lomituksia järjestetä 13.5.2020 asti.

Sen jälkeen, kun tukiperhe toiminta saadaan jälleen käynnistettyä, tukiperheet voivat sopia loppuvuoden 2020 ajalle 1-2 ylimääräistä viikonloppukäyntiä kuukausittaisen käynnin lisäksi, mikäli se kaikille osapuolille sopii. Näistä tulee kuitenkin sopia lapsen asioista vastaavan työntekijän kanssa ennen ylimääräisiä käyntejä. 

Perhehoitajien vapaiden osalta on selvää, että vuosittainen vapaiden määrä ei näistä rajoituksista vähene vaan perhehoitajat voivat pitää vapaitaan sitten, kun rajoitusten aika on ohi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut 1.4.2020 lisäohjeistuksella sijaishuollossa olevien lasten ja heidän biologisten vanhempiensa tapaamisista mm. seuraavaa:

”Lastensuojelulaissa ei ole poikkeusoloja koskevaa erityistä sääntelyä. Vierailuja ja yhteydenpitoa voidaan rajoittaa tarvittaessa vastentahtoisesti lastensuojelulain mukaisella liikkumisvapauden rajoituspäätöksellä (laitoshoito) ja yhteydenpidonrajoituspäätöksellä (perhehoito ja laitoshoito) silloin, kun lakisääteiset edellytykset täyttyvät. Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät ratkaisevat kunkin lapsen kohdalla, miten näissä tilanteissa toimitaan yhteistyössä lapsen, huoltajien ja sijaishuoltoyksikön sekä mahdollisessa tartuntatautiepäilyssä yhdessä terveydenhuollon viranomaisten kanssa.

Lastensuojelulain 62 ja 63§:ssä säädetään yhteydenpidon rajoittamisesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. Jos poikkeusolojen aikana ei muutoin voida sopia yhteydenpidon rajoittamisesta koronavirustartuntojen välttämiseksi, voi lapsen sosiaalityöntekijä tehdä lain edellytysten täyttyessä yhteydenpidon rajoituspäätöksen. Rajoituspäätöksen tulee perustua siihen, että yhteydenpito voi vaarantaa lapsen hengen tai terveyden tai rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perhekodin tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden vuoksi. ”

Mikäli perheestänne käy lapsi tapaamisissa/kotilomilla, tutustukaa koko Stm:n ohjeeseen, joka löytyy linkistä:

https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/21429433/Liikkumisvapaus+sosiaalihuollon+toimintayksik%C3%B6iss%C3%A4/c6a06c8b-1724-24c5-e8a8-778b0c093127/Liikkumisvapaus+sosiaalihuollon+toimintayksik%C3%B6iss%C3%A4.pdf.

Linjauksen jokaisen lapsen tapaamisasiassa tekee siis lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yksilöllisen ja tilannekohtaisen harkinnan kautta. Tapaamisten osalta on erityisen tärkeää huomioida, että jonkinlainen yhteydenpitomahdollisuus läheisiin pitää jokaisella lapsella olla poikkeusolojenkin aikana. Niinpä rohkaisemme kaikkia perheitä käyttämään teknologian mahdollistamia videopuheluita tms. yhteydenpidon välineinä!

Aurinkoista huhtikuuta koteihin!

Toivottaa Kanervan väki

Eija (p. 0505651310), Marika M. (p.0408246168), Mirva (p.0408246063), Riitta (p. 0405330392), Marika T. (p. 0503237137) ja Anne (p. 0504385577).